پنجمین خلیفه راشد ( بررسی خلافت امام حسن علیه السلام برمبنای اهل سنت )
70 بازدید
محل نشر: مجله معارف
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از عناوینی که نزد اهل سنت بسیار ارزشمند تلقی می گردد عنوان خلیفه راشد است که معمولا به صورت جمع خلفای راشدین به کار می رود انها علاوه بر شرایطی که برای خلیفه راشد بودن یک حاکم لازم می دانند با استناد به حدیث نبوی مدت خلفای راشدین را تا سی سال پس از پیامبر می داننداما در محاورات اهل سنت تنها به چهار خلیفه نخستین خلفای راشدین اطلاق می گردد این در حالی است که بسیاری از بزرگان اهل سنت امام حسن علیه السلام راهم خلیفه راشد می دانند هرچند برخی از انان در این باره سکوت نموده اند اما هیچ کدام خلیفه بودن ایشان را نفی نکرده اند و امام حسن علیه السلام همه شرایط خلیفه راشد مانند عدالت و شجاعت و دانایی را دارا بوده اند وهم در تشکیل ایشان موازین خلافت خلفای راشدین مانند بیعت مردم و اهل حل و عقد و تنصیص پیامبر و خلیفه قبلی تحقق داشته است کلید واژه ها : امام حسن علیه السلام ، خلفا ، خلفای راشدین ، مبنای اهل سنت در خلافت ، پنجمین خلیفه راشد