موزه استان قدس وراهکارهای تبلیغ مهدویت
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موزه که در ذهن مردم به مکان خاصی برای نمایش نفایس فرهنگی اطلاق می گردد کارایی بسیار بالایی در تبلیغ فرهنگها می تواند داشته باشد به همین دلیل کشورهای مهم دنیا از سالهای دور سرمایه گذاریهای فراوانی برای ان نموده اند به گونه ای که هیچ محققی از مراجعه به موزه های انها بی نیازنیست کارایی موزه به ویژه در اموردینی که بخش مهمی از ان به تاریخ مربوط بوده و اثبات ان نیازمند نمونه های تاریخی است به همین دلیل محصولات موزه ای دراین باره بهترین خواهند بود وهم نمایش محصولات موزه تنها مخصوص به مکان خاص موزه نیست ومانند موزه های مهم دنیا می توان د رکشورها ی مختلف می توان به نمایش گذاشت و هم موزه برای عموم مردم ازمحققین وفرهیختگان گرفته تا مردم عادی ودر سنین مختلف سود مند است باید برای کارایی بهتر این وسیله باید ان را به صورت هدفمند وبا رعایت اولویتها ورصدکردن نیازها و پرسشها وشبهات به بخشهای مختلف تقسیم وهمه اسناد را در رابطه با ان موضوع در انجا گرد اوری کرد اگر ان اسناد د راختیار نبود با خرید و امانت گرفتن و حتی نمایش تصویر انها می توان د رجهت تبلیغ دین بهره جست به گونه ای که بازدید کننده پس از بازدید از این مجموعه پاسخ همه پرسشها ی خود را در یافت نماید کلید واژه ها: موزه ، تبلیغ مهدویت ، مهدویت . راهکارها